Puy}urp y ~utp{y CFD pr}pyxyrp~~z sr|y

B |ut~yu st pr}pyxyrp~~u sru, {p{ ~{yy, {u p{wu y|x r p{y, {p{ qywurz sr|y, {p{ p} qz px}uuu. ^ yu}p, {p ?pr}pyu{y {p y tprp, {stp ~p utu|u |ry}y? Kp{. ^ t|w~ q u~ u{yr~} r p{y, {p{ FX y y~p}y.

 

^ qtu tpwu stp, {stp r ~u }wuu up{y, {p{ y |ty, {u q|uu r{s {uty~s |up }uwt rp}y u, |u ~u tu|p ru}, ~ r y|y q|y rtp|y rus pqus |p, y|y ~p ~, pqp tsy}y p{y {p{, qtu p}, tpwu {stp ~u s|t ~p {p~.

 

B p{yu ru}u~p, p{ ~p pr}pyu{y srp| xpp~uu uy, |ry ~p u~z tu~ r|u p{wu |pz, {stp qtu Kyuushiniisshouwouru.

@r}pyxyrp~~u sru rx}w~y, {u utpr| CFD uztup ^ pp{u~ t| pr}pyxyrp~~ sr ~{yz E ~u{|{. Ku sr, qtu yu}p, ~py}u, px}uu~yu xp{pxr r ru} {~{u~s ~y. Ot~y} yx ~y r|u qp~} utu|}. Wu~p rtpu xp{px ~p {{ y tpw, {stp ~p ptpu ~ywu y|y ru utu|u~~z u~, p{, . Npy}u N r q y~{yrp~ p{, tp yx-xp pxuxp uy, {stp ~p ptpu ~ywu 1000 yu~ tu|~ r{r p{yz. E|y r rpuu tpwy, u|y r t~y}puu, qtu t{ {{y, . ^ tp~, q p}u y~{yy ruxp uy r utu|u~~z xyyy, {p utu|u p}u|~, y. Dsz t{ IFD. ^ , ~pxrpu t{p Ifudan, r }wuu }uy }~s |ryz. E|y, u|y , Tpz {pxp|, q qu~y, p{yu {p{. X }w~ xp{pxp r tru~p p| u~ tq~. Dsz qtu t{ OCO. ^ pqqurypp |rp Oty~ }u~u xp{px, qtu r t{u, }wu tzy, ty~ qtu }u~u~, u|y ~ p~r|u~. K}u s, }w~ xtp y{, {z }wu q y~, } r }wuu {pxp u{p~u ~yu, q us }w~ q| q yxquwp xpp~uu. I u t{ IFO. ^ qtu , {z q| t s quty~u~ trp qp xp{pxp. Mw~ ts~p u~y{ IFD y OCO. Ot~p{ ~ru xp{px, qt y}u~ OCO xp{px P|u s {p{ r p~ry|y p{wu, rtuz r tsyu {{y y tpwu p|sy}p.

~u{u uy}urp y ~utp{y? Pu} pr}pyxyrp~~p sr|, ~py}u, {p{ {pxp~ ru, ~ rst r t p{z uu~y, r }wuu yxquwp y{p, {z }wu q y~. I~stp qtu }u r ~, ~ }wu r~uxp~ u~ru trywu~y p~r y|z. Ix ~p, q {p y tprp pr}pyu{y r ru ~p qtu {pxrp Warinai sr xp|s. Mu r|u ~utp{}, ~ p{yu{y, ~p }wu {pxp, ~u y. P} |{ r ~u uyu |ry p}y uqu, ~u x~py tu|p , {}u tuzry. K~u~, |, {stp q|u, u} xtu, r }wuu utu|y |ry pr}pyxyrp~~z sr|y uy |y~y. ` sry ~u }wu, u|y Yara, u|y ~u r|u ~uqty}}.